1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:
Mgr. Svetlana Fedoročková Gulová
Dlhá 50
08901 Svidník

IČO: 47550040

DIČ: 1074464039

zapísaný na OU vo Svidníku

č. OU-SK-OZP-2013/01637-2

č. živnostenského registra 780-9086

Nie sme platcovia DPH

(ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním záväznej objednávky objedná tovar (ďalej len „kupujúci“) a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.frownies.sk

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: info@frownies.sk

Účet OTP Banka a.s.
15068593/5200

​1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú na internetovej stránke elektronického obchodu www.frownies.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky líšiace sa od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

1.4. Tovar na internetovej stránke elektronického obchodu www.frownies.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je bežne dodávaným tovarom a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená e-mailovou správou alebo telefonicky.

1.5. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke elektronického obchodu www.frownies.sk, vrátane ceny, počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu (odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu).

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Úplná objednávka tovaru vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.frownies.sk je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim.

2.2. Objednávka je považovaná za úplnú výlučne v prípade, ak všetky údaje kupujúceho v nej uvedené, predovšetkým meno, dodacia a fakturačná adresa, e-mail a telefonický kontakt a u právnických osôb tiež IČO a DIČ, sú úplné a pravdivé.

2.3. Kupujúci môže vziať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy späť do 1 hodiny od odoslania objednávky tovaru aj bez udania dôvodu formu e-mailovej správy na adresu info@frownies.sk, v ktorej musí byť uvedené najmenej meno kupujúceho a objednaný tovar. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v najbližší pracovný deň po dni, kedy bola úhrada za zrušenú objednávku pripísaná na účet predávajúceho, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola úhrada vykonaná, ak kupujúci vo svojom návrhu na odstúpenie od kúpnej zmluvy kúpnej zmluvy neurčí inak.

2.4. Záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky“.

2.5. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene a množstve tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta dodania tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

2.6. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci nedodrží alebo poruší obchodné podmienky.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky, potvrdenej predávajúcim, kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe, všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru .

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na dodanie tovaru,

c) potvrdiť pri doručení prevzatie tovaru svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo uvedenú v záväznej akceptácii objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru podľa bodu 6.12. a 6.13. Obchodných podmienok (ďalej len “kúpna cena“) formou dobierky pri dodaní tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky pred dodaním tovaru.

5.2. Formu platby je kupujúci povinný uviesť v objednávke tovaru. V prípade, že kupujúci už raz tovar objednaný s platbou na dobierku neprevzal, jeho akúkoľvek ďalšiu objednávku predávajúci akceptuje len v prípade platby bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho pred dodaním tovaru.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu eura a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

5.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

6.1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu obvykle v lehote 3 až 14 dní. V prípade, ak si výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú predĺženie lehoty na dodanie tovaru, predávajúci je oprávnený lehotu na dodanie tovaru predĺžiť, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho upovedomí a vydá mu o tom potvrdenie formou e-mailovej správy.

6.2. Dodacie lehoty tovaru uvedené v bode 6.1. Obchodných podmienok platia pre dodanie tovaru v rámci Slovenskej republiky.

6.3. Predávajúci má právo vybaviť väčšie objednávky viacerými čiastkovými dodávkami, pričom náklady na dodanie tovaru znáša kupujúci len raz vo výške podľa bodu 6.12. a 6.13. Obchodných podmienok, pričom ak v tomto prípade vzniknú vyššie náklady na dodanie tovaru, tieto znáša predávajúci.

6.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

6.5. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo v potvrdení o predĺžení lehoty, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 3€ za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

6.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

6.7. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

6.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci začať reklamačné konanie.

6.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 6.1. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.10. V prípade, že predávajúci nemôže z akéhokoľvek dôvodu objednaný tovar dodať, je oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie tovarom rovnakej alebo vyššej kvality, pričom kupujúci má právo náhradné plnenie neakceptovať a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 dní odo dňa, keď kupujúci neakceptoval náhradné plnenie, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.11. Dodanie tovaru je možné prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.

6.12. V prípade platby za tovar na dobierku predávajúci účtuje k cene tovaru náklady na dodanie vo výške 3,00€ , tovar na dobierku predávajúci zasiela výlučne v rámci Slovenskej republiky.

6.13. V prípade platby za tovar bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho pred jeho dodaním, účtuje predávajúci k cene tovaru náklady na dodanie vo výške 3,00€ pri zaslaní v rámci Slovenskej Republiky.

6.14. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

6.15. O odoslaní tovaru je kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailovej správy.

7. Nadobudnutie vlastníctva

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.